Slider French

[anything_slides cat=French delay=6000 resume=5000 animation=1500]